وقتی اجازه اقامت گرفتید

در اینجا می توانید مطالبی در مورد کارهایی که بایستی پس از گرفتن اجازه اقامت بعنوان پناهنده یا نیازمند پناه جایگرینی انجام دهید، مطالبی بخوانید.

مطالب بیشتر در مورد سوئد