اگر توان کارکردی شما کاهش یافته است

آخرین به روز رسانی: 27 3 2018

اگر توان کارکردی شما کاهش یافته طوری که از لحلظ جسمی و روحی روی شما تأثیر می گذارد، گفته می شود که شما دارای کاهش توان کارکردی هستید. این امر ممکن است به این مفهوم باشد که شما بطور مثال به وسایل کمک نیاز داشته باشید یا برای از عُهده برآمدن زندگی روزمره و کار کردن به حمایت نیاز داشته باشید.

کار کردن برای افرادی که دارای کاهش توان کارکردی هستند

اگر دارای کاهش توان کترکردی هستید مهم است که برای ادارۀ کاریابی تعریف کنید. ادارۀ کاریابی می تواند بطور مثال به شما کمک کند تا محل کار شما را طوری سازگار شود که برای شما مناسب باشد. شما همچنین می توانید در صورت کم شنوائی یا کم بینائی از کمک یک مشاور شنوائی، متخصص بینائی یا مترجم زبان اشاره نیز استفاده کنید.

حمایت و کمک هزینه

برحسب نوع کاهش کارکردی که دارید ممکن است از چندین نوع حمایت برخوردار شوید.