اجازه اقامت محدود به زمان

آخرین به روز رسانی: 12 2 2020

قانون اتباع بیگانه تصمیم گیری می کند که چه کسی حق دارد در سوئد بماند. قانون اتباع بیگانه سوئد سال 2006 تصویب شد. این قانون بطور موقت در تاریخ 20 ژوئیه 2016 تغییر داده شد. این قانون موقت تا سه سال، لغایت 19 ژوئیه 2021 اعتبار دارد.

چه نوع اجازه اقامت هایی وجود دارد؟

انواع مختلفی از اجازه اقامت وجود دارد:

  • اجازه اقامت با مدت محدود
  • اجازه اقامت دائم

قانون موقت به این معناست که اغلب افراد اجازه اقامت موقت دریافت می کنند.

UR Skola (مدرسه رادیوی آموزشی) یک فیلم تهیه کرده که تفاوت بین اجازه اقامت دائم واجازه اقامت موقت را نشان می دهد. این فیلم به زبان سوئدی و دارای زیرنویس به زبان های سوئدی، عربی، کُردی، فارسی، سومالیائی و تیگرینیائی است.

اجازه اقامت های مختلف چه معنائی دارند؟

پناهنده رسمی - 3 سال

افرادی که بعنوان پناهنده رسمی پذیرفته شوند یک اجازه اقامت سه ساله دریافت می کنند. وقتی این اجازه اقامت خاتمه می یابد اگر فرد هنوز به پناه نیاز داشته باشد می تواند درخواست کند که اجازه اقامت او تمدید شود.

نیازمند به پناه جایگزینی - 13 ماه

افرادی که بعنوان نیازمند به پناه جایگزینی پذیرفته شوند یک اجازه اقامت 13 ماهه دریافت می کنند. وقتی این اجازه اقامت خاتمه می یابد اگر فرد هنوز به پناه نیاز داشته باشد می تواند درخواست کند که اجازه اقامت او تمدید شود.

UR Skola (مدرسه رادیوی آموزشی) یک فیلم تهیه کرده که تفاوت بین اجازه اقامت های مختلف را توضیح می دهد. این فیلم به زبان سوئدی است و به زبان های سوئدی، عربی، کُردی، فارسی، سومالیائی و تیگرینیائی زیرنویس دارد.