وقتی که اجازه اقامت دریافت میکنید

درمورد اینکه چی باید بکنید وقتیکه منحیث پناهنده ویا منحیث کسی که نیاز به محافظت دارد اقامت دریافت کردید، دراینجا میتوانید مطالعه کنید.

اطلاعات بیشتری درباره سویدن