Skola

Senast uppdaterad: 4/6-2019

Det finns olika lagar som talar om hur skolan ska vara för att alla barn och ungdomar ska kunna utveckla sig på bästa sätt. Skolan ska till exempel ta hänsyn till elevernas olika behov. Det finns också läroplaner som talar om vad man ska ha lärt sig i olika ämnen och årskurser. Här kan du läsa om skolan i Sverige.

Skolsystemet

Det svenska skolsystemet består av många olika verksamheter och utbildningsformer. Nedan ges en liten översikt.

Förskola

Förskolan är en pedagogisk gruppverksamhet för barn från 1 år fram till skolstarten. Barn börjar i förskolan vid olika åldrar och deltar under olika lång tid. Förskoleverksamheten ska bland annat göra det möjligt för föräldrar att kombinera föräldraskap med arbete eller studier.

Förskoleklass

Förskoleklassen är en obligatorisk skolform. De flesta barn går i förskoleklassen från höstterminen det år de fyller 6 år. Utbildningen ska stimulera barnens utveckling och förbereda dem för fortsatt utbildning.

Fritidshem

Kommunerna är skyldiga att erbjuda fritidshem till och med vårterminen det år då barnet fyller 13 år. Kommunerna kan erbjuda öppen fritidsverksamhet istället för fritidshem från och med höstterminen det år barnet fyller 10 år. Fritidshemmet ska komplettera förskoleklassen och skolan för att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier.

Pedagogisk omsorg

Kommunerna ska sträva efter att istället för förskola eller fritidshem erbjuda barnet pedagogisk omsorg om det önskas.

Grundskoleutbildning

Skolplikten börjar höstterminen det år barnet fyller sex år. Förskoleklassen är obligatorisk. Om det finns särskilda skäl gäller skolplikten inte förrän höstterminen det kalenderår då barnet fyller sju år. I vissa fall är det möjligt att börja direkt i grundskolan, grundsärskolan eller specialskola. Skolplikten gäller oftast under tio år.

Grundsärskolan

Grundsärskolan ska ge alla barn som har en utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad efter varje barns förutsättningar.

Gymnasieutbildning

Eleverna kan ansöka till nationella program som är högskoleförberedande eller yrkesförberedande, samt till fem olika introduktionsprogram om man inte är behörig till de nationella programmen. Gymnasieutbildningen ger grundläggande kunskaper för fortsatta studier och för ett framtida yrkesliv.

Gymnasiesärskolan

Det finns nationella program och individuella program att välja mellan. Innan en elev börjar i gymnasiesärskolan gör kommunen en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning för att ta reda på om det är rätt skolform för eleven.