ስንክልና እንተ'ለካ ኾይኑ

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 8 8 2018

ንዓኻ ብኣካላ ወይ ብኣእምሮ ዝጸልወካ ድኽመት ተግባራዊ ዓቕሚ እንተ ኣሎካ ኾይኑ፡ እዚ ስንክልና ምህላው ይብሃል። እዚ ንመዓልታዊ ሂወትካ ወይ ስራሕ ንኽትክእሎ ናውቲ ሓገዝ ወይ ደገፍ የድልየካ ይኸውን ማለት እዩ።

ስንክልና ሃልዩካ ምስራሕ

ስንክልና እንተ ኣሎካ ኾይኑ ንቤት ጽሕፈት መራኸብቲ ስራሕ ቀልጢፍካ ክትነግሮም ኣገዳሲ እዩ። ቤት ጽሕፈት መራኸብቲ ስራሕ ንኣብነት ቦታ ስራሕካ ንዓኻ ምእንቲ ዝሰማማዕ ክኸውን ክሕግዙኻ ይኽእሉ እዮም። ከምኡ'ውን ድኽመት ናይ ምስማዕ ወይ ምርኣይ እንተ ኣሎካ ኾይኑ፡ ሓገዝ ካብ ሓደ ኣማኻራይ ጸማማት፡ ክኢላ ዓቕሚ ምርኣይ ወይ ኣስተርጓሚ ቋንቋ ምልክት ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

ደገፍን ቍጠባዊ ሓገዝን

ኣየናይ ዓይነት ስንክልና ከም ዘሎካ ተመርኵሱ ናይ ብዙሓት ዝተፈላለዩ ዓይነት ደገፍ መሰል ክህልወካ ይኽእል እዩ።