ምንዋሕ ናይ ግዜ ገደብ ዘሎዎ መንበሪ ፍቓድ

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 12 2 2020

እቲ ናይ ግዜ ገደብ ዘሎዎ መንበሪ ፍቓድካ ኣገልግሎቱ ክውድእ ከሎ ንምንውሑ ከተመልክት ተኽእሎ ኣሎካ። ጌና ዕቝባ የድልየካ ኣሎ እንተ ኾይኑ ዝተናውሓ መንበሪ ፍቓድ ክወሃበካ ይኽእል እዩ። ኣብ ሓደ ሓደ ኵነት ኣብ ሽወደን ንኽትጸንሕ ካልኦት ምኽንያታ እንተ ኣሎዉኻ ኾይኖም እውን መንበሪ ፍቓድ ክወሃበካ ይኽእል እዩ።

ብኸምዚ ኣገባብ ንዝተናውሓ መንበሪ ፍቓድ ተመልክት

እቲ ናይ ግዜ ገደብ ዘሎዎ መንበሪ ፍቓድካ ቅድሚ ምውዳቑ ንምንውሑ ከተመልክት ኣሎካ። እንተ ቐልጠፈ ቅድሚ ሰለስተ ወርሒ እቲ መንበሪ ፍቓድ ቅድሚ ምውዳቑ ንምንውሑ ከተመልክት ትኽእል ኢኻ።

እቲ መንበሪ ፍቓድ ንኽናዋሕ ኣብ ግዜኡ እንተ ዘይኣመልኪትካ

እቲ ናይ ቀደም መንበሪ ፍቓድካ ቅድሚ ኣገልግሎቱ ምውድኡ ንሓድሽ መንበሪ ፍቓድ እንተ ዘይኣመልኪትካ፡ ውሳነ እንዳ ተጸባኻ ክትሰርሕ ኣይፍቀደካን እዩ። ከምኡ'ውን ሓደ ሓደ ረብሓታት ክትከስሮም ተኽእሎ ኣሎ፡ ንኣብነት ክፍሊት መትከሊ እግሪ፡ ቍጠባዊ ሓገዝ ትምህርቲ ወይ ክፍሊት ዕረፍቲ ወለዲ።

ብደረጃ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ትምሃር እንተ ኾንካ

ብደረጃ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ትምሃር እንተ ኾንካን ዕድሜኻ ኣብ መንጎ 17ን 24ን እንተ ኾይኑን፡ ትምህርትኻ ንኽትውድእ ኣብ ሓደ ሓደ ኵነታት ዝነውሓ ናይ ግዜ ገደብ ዘለዎ መንበሪ ፍቓድ ክወሃበካ ተኽእሎ ኣሎ።

እዚ ንዓኻ ኣብ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ፡ ፍሉይ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ወይ ምስኡ ዝዳረግ ትምህርቲ ንኣብነት ኣብ ህዝባዊ ቤት ትምህርቲ ወይ ኮሙናላዊ ቤት ትምህርቲ ኣባጽሕ (ኮምቩክስ) ትምሃር ይምልከት።

እቲ ናይ መንበሪ ፍቓድ ናይ ግዜ ገደብ ንውሓት፡ እቲ ትምህርቲ ንኽትውድኦ ክንደይ ግዜ ከም ዝተረፈካ እዩ ዝውስኖ።

ኣብ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ንምምሃር ንዝወሃበካ መንበሪ ፍቓድ ምእንቲ ክትዕቅቦ፡ ኣብ ትምህርትካ ብንጡፍ ከም ዝተሳተፍካ ብቐጻሊ ከተርኢ ኣሎካ። ንኣብነት ናብ ብዓል መዚ ኢሚግረሽን ዓመታዊ ኣብ ትምህርትኻ ህልዊ ከም ዝነበርካ ዘርኢ ካብ እቲ ቤት ትምህርቲ ወረቐት ምስክር ክትሰድድ ኣሎካ።

ናይ ካልኣይ ደርጃ ትምህርትኻ ምስ ወዳእካ፡ ነብስኻ ንምኽኣል ዘኽእለኻ እኹል ገንዘብ ከተእቱ እንተ ኽኢልካ፡ ንቐዋሚ መንበሪ ፍቓድ ከተመልክት ትኽእል ኢኻ።

ንቐዋሚ መንበሪ ፍቓድ ምምልካት

ኣብ ሽወደን ትሰርሕ እንተ ዄንካ ወይ ምስ ብጸይትኻ/ብጻይኪ ብሓደ ትነብር እንተ ዄንካ ንቐዋሚ መንበሪ ፍቓድ ከተመልክት ትኽእል ኢኻ።

ኣብ ሽወደን ትሰርሕ እንተ ዄንካ

ካብ ስራሕካ ወይ ናትካ ትካል እኹል ገንዘብ ተእቱ እንተ ዄንካ ንቐዋሚ መንበሪ ፍቓድ ከተመልክት ትኽእል ኢኻ።

ኣብ ሽወደን ምስ ብጸይትኻ ብሓደ ትነብር እንተ ዄንካ

ኣብ ሽወደን ምስ ሓንቲ ናይ ሽወደን ዜግነት ወይ ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ዘለዋ ሰብ ብሓደ ትነብር እንተ ዄንካ፡ ብምኽንያት መቕርብ ነታ ብጸይትኻ መንበሪ ፍቓድ ክውሃበካ ይኽእል እዩ።

እንተ ወሓደ ንኽልተ ዓመት ብሓድ እንተ ተቐሚጥኩም ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ክወሃበካ ይኽእል እዩ። ካብ ክልተ ዓመት ንታሕቲ እንተ ዄንኩም ብሓደ ተቐሚጥኩም ክሳብ ንኽልተ ዓመት ዘገልግል ናይ ግዜ ገደብ ዘሎዎ መንበሪ ፍቓድ ክወሃበካ ይኽእል እዩ።