መንበሪ ፍቓድ ንትምህርቲ ብደረጃ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 1 8 2018

ብደረጃ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ትምሃር እንተ ኾንካን ዕድሜኻ ኣብ መንጎ 17ን 24ን እንተ ኾይኑን፡ ትምህርትኻ ንኽትውድእ ኣብ ሓደ ሓደ ኵነታት ዝነውሓ ናይ ግዜ ገደብ ዘለዎ መንበሪ ፍቓድ ክወሃበካ ተኽእሎ ኣሎ።

እዚ ንዓኻ ኣብ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ፡ ፍሉይ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ወይ ምስኡ ዝዳረግ ትምህርቲ ንኣብነት ኣብ ህዝባዊ ቤት ትምህርቲ ወይ ኮሙናላዊ ቤት ትምህርቲ ኣባጽሕ (ኮምቩክስ) ትምሃር ይምልከት።

እቲ ናይ መንበሪ ፍቓድ ናይ ግዜ ገደብ ንውሓት፡ እቲ ትምህርቲ ንኽትውድኦ ክንደይ ግዜ ከም ዝተረፈካ እዩ ዝውስኖ።

መንበሪ ፍቓድ ንትምህርቲ ብደረጃ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ንኽወሃበካ እንታይ ይሓትት?

መንበሪ ፍቓድ ንካልኣይ ደርጀ ትምህርቲ ንኽወሃበካ ዝኽእል እንተ ኾይኑ ዝጸልውዎ ብዙሓት ረቋሒታት እዮም።

እቶም ሕግታት ንዓኻ ሓታት ዕቝባን ንዓኻ ከተናውሖ ትደሊ ናይ ግዜ ገደብ ዘሎዎ መንበሪ ፍቓድ ዘሎካን ነንበይኖም ይመስሉ። እቶም ሕግታት፡ ናብ ሽወደን ብዘይ ወለድኻ ዲኻ መጺእካ ወይስ ምስ ስድራኻ፡ ኣብ ሓደ ሃገራዊ መደብ ዲኻ ትምሃር ወይስ ኣብ ሓደ መላለዪ መደብ፡ ኣብ ሓደ ሓደ ኵነት ድማ መጀመርታ ግዜ ምዓስ ዕቝባ ከም ዝሓተትካ ተሞርዅሶም ዝተፈላለዩ እዮም።

ኣብ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ንምምሃር ንዝወሃበካ መንበሪ ፍቓድ ምእንቲ ክትዕቅቦ፡ ኣብ ትምህርትካ ብንጡፍ ከም ዝተሳተፍካ ብቐጻሊ ከተርኢ ኣሎካ። ንኣብነት ናብ ብዓል መዚ ኢሚግረሽን ዓመታዊ ኣብ ትምህርትኻ ህልዊ ከም ዝነበርካ ዘርኢ ካብ እቲ ቤት ትምህርቲ ወረቐት ምስክር ክትሰድድ ኣሎካ።

ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ምስ ወዳእካ እንታይ የጋጥም?

ናይ ካልኣይ ደርጃ ትምህርትኻ ምስ ወዳእካ፡ ነብስኻ ንምኽኣል ዘኽእለኻ እኹል ገንዘብ ከተእቱ እንተ ኽኢልካ፡ ንቐዋሚ መንበሪ ፍቓድ ከተመልክት ትኽእል ኢኻ።