ናይ’ቲ ቈልዓ ጥዕና

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 13 8 2018

ብዛዕባ ናይ ቈልዓ ጥዕና ንዝምልከት ሕቶታት፡ ብዙሓት ዝተፈላለዩ ክትራኸብዮም ትኽእሊ ቦታታት ኣሎዉ።

 • ማእከል ክንክን ጥዕና ቈልዑን ማእከል ስድራ ቤትን

  ኣብ ማእከል ክንክን ጥዕና ቈልዑ፡መርመራ ጥዕናን ክታበትን ይወሃብ። እዚ ጥራይ ዘይኮነ ኵሉ ንናይ ውላድኪ ምዕባለ ዝምልከት ምኽሪ እውን ክትረኽቢ ትኽእሊ ኢኺ። ውላድኪ እንተ ሓሚሙን ሕክምና እንተ ኣድልይዎን ምስ ናትኪ ማእከል ክንክን ጥዕና ርክብ ክትገብሪ ኣሎኪ።

  ኣብ ብዙሕ ቦታታት ኣብቲ ቈልዑ ናእሽቱ ኸለዉ ከድልዩ ዝኽእሉ መደባት ተጠርኒፍሉ ዝርከብ ሓደ ማእከል ስድራ ቤት፡ ማእከል ክንክን ጥዕና ቈልዑ ኣሎ።

 • ናይ ቈልዑን መንእሰያትን ሕክምናዊ ቅበላ

  ናይ ቈልዑን መንእሰያትን ሕክምናዊ ቅበላ BUMM, ናይ ቈልዑን መንእሰያትን ክሳብ 17 ዓመቶም ፍሉይ ክእለት ዘሎወን ክሊኒካት እየን።

  BUMM ብዝተረፈ ጥዑያት ኾይኖም ግዝያዊ ሕማም ዝሓመሙ ክሳብ ዓሰርተ ክልተ ኣዋርሕ ዕድመኦም ቈልዑ ይቕበል እዩ።

 • ክንክን ስኒ

  ህዝባዊ ክንክን ስኒ እቲ ብምምሕዳር ዞባ ዝእለ ክንክን ስኒ እዩ። ህዝባዊ ክንክን ስኒ ንዅሎም ቈልዑን መንእሰያትን ክሳብ እታ 21 ዓመት ዝመልኡላ ዓመት፡ ስሩዕን ምሉእን ክንክን ስኒ ክህብ ኣሎዎ።

  ንሓተትቲ ዑቕባ መንእሰያት ንዝምልከት ካብቶም መንበሪ ፍቓድ ዘሎዎም መንእሰያት ብዝፍለ፡ ናይ ምምሕዳር ዞባ ክንክን ስኒ ናይ ምውፋይ ሓላፍነት እቲ መንእሰይ 18 ዓመት ምስ መልአ የቋርጽ።

 • ክታበት

  ኣብ ሽወደን ኵሎም ቈልዑ ኣንጻር ትሽዓተ ሓደገኛታት ሕማማት ናይ ምኽታብ መሰል ኣሎዎም። ከምኡ'ውን ኵለን ኣዋልድ ክታበት ኣንጻር ሓደ ሓደ ግዜ መንሽሮ ክሳድ ማህጸን ዘስዕብ humana papillomvirus (HPV) ክኽተባ ዕድል ይወሃበን።

  ብመሰረት እቲ ናይ ክታበት መደብ ዘይተኸተቡ ክሳብ 18 ዓመት ዘሎዉ ቈልዑ፡ ዕድል ንናይ መመላእታ ክታበት ክወሃቦም ኣሎዎ።

 • ኤለቭሄልሳን (ጥዕና ተመሃሮ)

  ጥዕና ተመሃሮ ናይ እቲ ተመሃራይ ምዕባለ ንናይ ትምህርቱ ዕላማ ንምብጻሕ ዝጽዕር ሕክምናዊ፣ ስነ-ኣእምሮኣዊ፣ ማሕበራዊ ስነ-ኣእምሮን ፍሉይ ስነ ምምህርናን ጻዕርታትን ሓገዛትን የጠቓልል።

  ጥዕና ተመሃሮ ካብ ብዙሕ ገለ ንምጥቃስ ናይ ጥዕና፣ ዓይንን ምስማዕን መርመራታት የወፊ።

 • ኣእምሮኣዊ ሕማም

  ኣእምሮኣዊ ሕማም፡ቅለልቲ ኣእምሮኣዊ ጸገማትን ብርቱዓት ኣእምሮኣዊ ሕማማትን ዘጠቓልል ሓደ ጥርኑፍ ኣምር እዩ።

  ቃዝኖት ዕድመ ናይቲ ሰብ ብምምርኳስ ብዝተፈላለየ መንገዲ ይርአ። ዝቃዘኑ ቈልዑን መንእሰያትን ብዙሕ ግዜ ከም ዝቓዘኑ ብንጹር ኣይርአን እዩ። ኣብ ክንድኡ እቲ ብዝያዳ ንቡር ንኣብነት ይቑጥዑን ይሓርቁን እዮም።

  BUP

  BUP ነቶም ኣዚዮም ሳይኪያትሪያዊ ወይ ስነ-ኣእምሮኣዊ ደገፍ ወይ ሕክምና ዚደልዩ ቆልዑ ወይ መንእሰያት ይከናኑ። ንሳቶም ንክሳዕ 18 ዓመት ዝዕደመኦም መንእሰያት ይቕበሉ። ብድሕሪኡ ናብቲ ናይ ዓበይቲ ሓኪም-ኣእምሮ ምኻድ እዩ።

 • ክሊኒክ መንእሰያት

  ናይ መንእሰያት ክሊኒክ ካብ ብገምጋም 12-13 ክሳብ 25 ዓመት ዘሎዉ መንእሰያት እዩ። እቲ ምብጻሕ ብነጻ እዩ።

  ኣብ ክሊኒክ መንእሰያት ነቲ ሕማቕ ዝስምዖ ዘሎን ምስ ገለ ሰብ ክዛረብ ዝደሊ ዘሎን ናይ ዝርርብ ሓገዝ ናይ ምርካብ ዕድል ኣሎ። እዚ ብዛዕባ ናይ ኣካላት ሕቶ ወይ ሕቶ ብዛዕባ ጾታውነትን መከላኸሊ ጥንስን እውን ክኸውን ይኽእል እዩ።

 • ስንክልና ዘሎዎም ቈልዑ

  ከም ወላዲ ናይ ስንክልና ዘሎዎ ቈልዓ፡ ሓደ ሰብ ካብ ሕብረተሰብ ሓገዝ ናይ ምርካብ ሕጋዊ መሰል ኣሎዎ። እቶም ዝበዝሑ ስጕምትታት ንምርካብ ሰብ ባዕሉ ከመልክት ኣሎዎ።

  እቶም ስድራ ኣየናይ ሓገዝ ናይ ምርካብ መሰል ከም ዘሎዎም፡ ኣብ ናይ እቲ ቈልዓ ዓይነት ስንክልናን ኣብ መዓልታዊ ሂዎቱ ክሳብ ክንደይ ከም ዝጸልዎን ዝተሞርኮሰ እዩ ። ክልቲኦም እቲ ቈልዓ ዝነብረሉ ኮሙንን ምምሕዳር ዞባን እዮም ሓገዝ ናይ ምሃብ ሓላፍነት ዘሎዎም።

  ሓደ ሓደ ግዜ ስንክልና ዘሎዎም ቈልዑ ኣብተን ድልየቶም ዘማልኣሎም ካልኦት ኣብያተ ትምህርቲ ምኻድ የድልዮም እዩ።

  ተሓድሶ ቈልዑ

  ተሓድሶ ቈልዑ ከቢድን ንዕምሪ ምሉእ ዝጸንሕን ስንክልና ዘሎዎም ቈልዑን መንእሰያትን ይቕበል።

  ናይ ተሓድሶ ተግባራት፡ ምኽሪ፣ ሓገዝን ፍወሳን ከምኡ'ውን ምእዛዝን ምፍታንን ናይ ናውቲ ሓገዝ ክኸውን ይኽእል እዩ።