ባንክ፣ ናይ ባንክ ሕሳብ፣ ባንክ ካርድ፣ ናይ ኢንተርነት ባንክ፣ ኤለክትሮኒካዊ መረጋገጺ መንነትን(BankID) ስዊሽን

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 3 4 2019

ኣብዚ ብዛዕባ ባንክ፣ ባንክ ካርድን ናይ ኢንተርነት ባንክን ዝያዳ ከተንብብ ትኽእል። ከምኡ'ውን ብዛዕባ ኤለክትሮኒካዊ መረጋገጺ መንነትን(BankID) ስዊሽ ብኸመይ ከም ዝሰርሕን ብዝያዳ ከተንብብ ትኽእል ኢካ።

ባንክ

ባንክ ምስዞም ዝስዕቡ ሰለስተ ነገራት ዝሰርሕ ትካል እዩ፣ ክፍሊት፣ ውህለላን፣ ልቃሕ ገንዘብን። ባንክታት ወይ ናይ ልቓሕ ትካላት ክፍሊት ንክትከፍል ይሕግዙኻ። ገንዘብካ ከተዋህልልን ንከተዋፍር ክትክእልን ዕድል ከም ዝፍጠረልካ እውን ይገብሩ። ስለዚ ቑጠባ ብጉቡእ ንኽሰርሕ ኣገደስቲ እዮም። ናይ ክፍሊት ኣገልግሎትን ኤለክትሮኒካውዊ ገንዘብን ዝህባ፣ ንተጠቐምቲ ገንዘብ ዘለቕሓ፣ ብወለድ ገንዘብ ዘቐምጣ፣ ምልውዋጥ ገንዘብ ዝገብራን ካልኦት ናይ ፋይናንስ ትካላትንእውን ከም ባንክ እየን ዝቑጸራ። ትሕቲ 18 ዓመት እንተኾንካ ገንዘብ ክትልቓሕ ኣይትኽልን ኢኻ ግና መጕዚኻ እንተኣፍቒዱ ከተዋህልልን ክትከፍልን ትኽእል ኢኻ። ዝበዝሕ ግዜ መጕዚ ሓደ ትሕቲ ዕድመ ወለዱ እዮም ። ንክተዋህልልን ክትከፍልን ባንክታት ዝተፈላለየ ኣገልግሎት ኣለወን። ንኣብነት ሕሳብ ባንክ፣ ናይ ባንክ ካርድ፣ ናይ ኢንተርነት ባንክን ቴለፎን ባንክን።

ኣብ ባንክ ዓሚል ቕድሚ ምኻንካን ናይ ባንክ ኣገልግሎታት ቐድሚ ምጅማርካን እቲ ባንክ መንነትካ ክፈልጥ የድልዮ። ባንክ ገንዘብካ ካበይ ይመጽእ ከም ዘሎን ብኸመይ ኣገልግሎታት ባንክ ክትጥቐም ምኻንካን ክፈልጥ እውን የድልዮ እዩ። ስለዚ ኢኻ ቕድሚ ኣገልግሎታት ባንክ ምጅማርካ ገለ ገለ ሕቶታት እትሕተት።

ኣብ ባንክ ዓሚል ምዃን

ኣብ ባንክ ዓሚል ቕድሚ ምኻንካን ናይ ባንክ ኣገልግሎታት ቐድሚ ምጅማርካን እቲ ባንክ መንነትካ ክፈልጥ የድልዮ። ባንክ ገንዘብካ ካበይ ይመጽእ ከም ዘሎን ብኸመይ ኣገልግሎታት ባንክ ክትጥቐም ምኻንካን ክፈልጥ እውን የድልዮ እዩ። ስለዚ ኢኻ ቕድሚ ኣገልግሎታት ባንክ ምጅማርካ ገለ ገለ ሕቶታት እትሕተት።

ሕሳብ ባንክ

ንውልቓዊ ቑጠባኻ ንምእላይ ናይ ባንክ ሕሳብ ክህልወካ ኣለዎ። እቲ ንስኻ ትደልዮ ሕሳብ ዝተፈላለየ ስም ክህልዎ ይኽእል እዩ፣ ንኣብነት ናይ ልቓሕ ሕሳብ፣ ናይ ምትሕልላፍ ሕሳብ፣ ውልቓዊ ሕሳብ፣ ወይ ክፍሊታዊ ሕሳብ። ሕሳብ እንታይ ስሙ ኣሎዎ ኣየገድስን እዩ። እቲ ዘገድስ ነዞም ዝስዕቡ ኣገልግሎታት ክትረክብ እዩ፣

 • ከም ደሞዝን ቍጠባዊ ሓገዝን ኣብ ሕሳብ ምእታው
 • ክፍሊታት ብምትሕልላፍ ባንክ፣ ባንክጂሮ(brevgiro)፣ ኣውቶጂሮ(autogiro)
 • ምውጻእ ጥረ ገንዘብ

ባንክ ካርድ

ሕሳብካ ብጉቡእ ንክትኣሊ ባንክ ካርድ እውን የድልየካ እዩ። ብካርድ ክትከፍል ከለኻን ገንዘብ ከተውጽእ ከለኻን ገንዘብ ካብ እቲ ካርድ ተላጊብዎ ዘሎ ሕሳብ ይውሰድ። ዝተፈላለዩ ዓይነታት ካርድታት ኣለው ንኣብነት ቪዛ ወይ ማስተርካርድ። ብካርድ እዞም ዝስዕቡ ክትገብር ትኽእል ኢኻ፣

 • ኣብ ድኳን ክትከፍል
 • ብኢንተርነት ክትከፍል
 • ካብ ናይ ገንዘብ ማሽን ገንዘብ ከትውጽእ

ኢንተርነት ባንክ

ብኢንተርነት ባንክ ሕሳብካ ክትከፍል፣ መድሕን ክትክትም፣ ኣብ ዝጥዕመካ ልቓሕካ ክትርኢን ትኽእል። ኢንተርነት ባንክ ንቘልዕትን መንእሰያትን፣ ንፍሉይ ትካል ዘለዎምን እውን ኣሎ እዩ። ብኢንተርነት ባንክ ናይ ባንክ ጉዳይካ ኣብ ዝደለኻዮን ብህድኣትን ከተሰላስል ትኽእል። ምስ ተመዝገብካ ብቐሊሉ ብዛዕባ ሕሳብካ፣ ካርድኻ፣ ልቓሕካን ርእሰ-ማልካን ጸብጻብ ክትረክብ ትኽእል።

ኤለክትሮኒካዊ መረጋገጺ መንነትን(BankID)

ባንክኢደ፡ ኤለክትሮኒካዊ መረጋገጺ መንነት እዩ፣ ኢ-ለጂቲማሽን(e-legitimation) እውን ይበሃል እዩ። ስምምዕ ንክትፍጽምን ብኢንተርነት ክፍሊት ክትክትምን ዝቐለለ መገዲ እዩ። ብኤለክትሮኒካዊ ክታም ምግዳፍ ልክዕ ከም ብኣካል ምኽታም ብሕጊ ቐያዲ እዩ።

ባንክ እዩ ንኤለክትሮኒካዊ መረጋገጺ መንነትን(BankID) ዝዕድል። ኤለክርትሮኒካዊ መረጋገጺ መንነት (BankID) ንኽትከፍት ናይ ሽወደን ውልቓዊ መለለዩ ቑጽሪ (personnummer) ክህልወካ ኣለዎ።

ውሕስነት፣

 • ባንክኢደ ውልቓዊ ኤለክትሮኒካዊ መረጋገጺ(e-legitimation) እዩ። ካልእ ሰብ ነቲ ኤለክትሮኒካዊ መንነት መረጋገጺ ክትከፍት እንተሓቲቱካ፣ ንኣብነት ብቴለፎን ወይ ብማሕበራዊ መራኸቢ፡ ኤልክትሮኒካዊ መንነት መረጋገጺ ኣይትጠቐም።
 • ናይ ናትካ ኤለክትሮኒካዊ መረጋገጺ መንነትን(BankID) ናይ ውሕስነት ቑጽሪ (Säkershetskoden) ውልቓዊ እዩ። ናይ ውሕስነት ቑጽሪ ብፍጹም ንዝኾነ ሰብ ኣይትሃብ። ንክትታለል ተኽእሎ ኣሎ።

ስዊሽ- ብተንቐሳቓሲ ቴለፎን (mobilen) ገንዘብ ምስዳድን ምቕባልን

ብስዊሽ ሞባይልካ ብምጥቃም ብቐሊሉ ገንዘብ ክትሰድድን ክትቕበልን ትኽእል ኢኻ። ብስዊሽ ገንዘብ ክትሰድድ ወይ ክትከፍል ከለኻ ገንዘብ ካብ ባንክ ሕሳብ ይውሰድ ኣብ ውሽጢ ገለ ካልኢታት ከኣ ናብ ተቐባሊ ይበጽሕ። ልክዕ ከም ብባንክ ምትሕልላፍ ገንዘብ ውሑስ እዩ። ንውልቀ ሰባት ስዊሽ ምጥቓምን ገንዘብ ምስዳድን ምቕባልን ብናጻ እዩ።

ስዊሽ ከመይ ጌርካ ትኸፍት፣

 • ገንዘብ ንምስዳድ ስዊሽ ንክትጥቐም ስዊሽ ናይ ሞባይል ፕሮግም (Swish-appen) ኤለክትሮኒካዊ መረጋገጺ መንነትን(BankID)ን ኣብ ሞባይልካ ክትጽዕን የድልየካ። እዚ ኣብ ጎግል ፕላይ(Google Play) ወይ ኣፕ ስቶር(App Store) ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ።
 • ንስዊሽ ምስ ባንክ ሕሳብ ንከተትሓሕዞ ብኢንተርነት ወይ ብሞባይል ናብ ባንክ ክትኣቱ ከድልየካ እዩ።
 • ስዊሽ ናይ ሞባይል ፕሮግራም ብምኽፋትን ቴለፎንካ ብምትሕሓዝን ኢኻ ንስዊሽ ተንጥፎ።