درباره سایت اطلاعات در سویدن

آخرین به روز رسانی 13ـ 2ـ 2020

معلومات درباره سویدن ( www.informationsverige.se) وب سایت هیئت مدیره ولایتی است که معلوماتی برای شما که متقاضی پناهنده گی هستید و یا تازه اجازه اقامت گرفته اید وجود دارد.

چرا وب سایت معلومات درباره سویدن هست؟

وب سایتی هست که به شما کمک میکند که در سویدن فرصت هایی داشته باشید که خودتان بتوانید وضعیت خود را تحت تأثیر قراردهید.

در اینجا شما جواب پرسان هایی درمورد اینکه جامعه سویدنی چگونه کار می کند، پیدا خواهید کرد. شما همچنین در طول اولین بار در کشور معلوماتی را درباره اداره هایی که با آنها در تماس هستید پیدا خواهید کرد. شما می توانید قدم به قدم از زمانی که تقاضای پناهندگی میکنید تا زمانی که در جامعه سویدن وارد شده و کار یا تحصیل می کنید را دنبال کنید.

معلومات درباره سویدن با کمک و با استفاده از گروه های مرجع شامل متقاضیان پناهنده گی و افرادی که به تازگی اجازه اقامت داده شده است تشکیل شده است. با تشکر با کمک شما، می توانید در مورد چیزهایی که ممکن است پیدا کردن آنها سخت باشد و یا چیز هایی که شما با آنها آشنایی ندارید و نیاز به دانستن آن دارید را بخوانید.

کدام کسانی پشت معلومات درباره سویدن قرار گرفته اند؟

هیئت مدیره ولایتی در غرب یوتالند مسئول مدیریت کتاب درباره سویدن هست که با دگر هیئت مدیره های ولایتی در سویدن همکاری میکند. هیئت مدیره ولایتی با اداره کار، اداره مهاجرت همکاری میکند که معلومات به روز و درست باشد.

درمعلومات درباره سویدن کدام چیزهایی پیدا میکنید؟

معلومات درباره سویدن به شما اطلاعات جامع درباره جامعه سویدن می دهد. شما می توانید در مورد نحوه اداره سویدن و نحوه تاثیر و نفوذ آن را بخوانید. شما می توانید معلوماتی در مورد چگونگی کار سیستم امنیتی اقتصادی سویدن و نحوه کار مراقبت های صحی سویدن را بدست آورید. همچنین سایت هایی وجود دارد که می توانید تمرین سویدنی را شروع کنید، سایت هایی که رو به شما که پدر و مادر هستید و همچنین یک واژه نامه از کلمات مهم و جود دارد.

این وب سایت یک راهنمای رایگان برای جامعه سویدن در ۱۰ لسان است. استفاده از کامپیوتر، کامپیوترلوحی یا تابلت و تلفون همراه خوب است. در اینجا شما اطلاعات و ابزار برای کسانی که پناهجویان هستند یا اخیرا اجازه اقامت دریافت کرده اید، و همچنین برخی منابع برای کسانی که با افرادی که در این گروه ها کار می کنند، پیدا خواهید کرد.

فلمی درباره www.informationsverige.se