Bilow shirkad gaar kuu ah inta lagu jiro wakhtiga magan-gelyo doonka

Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 6 7 2018

Adigu waad bilaabi kartaa shirkad gaar kuu ah inta lagu jiro wakhtiga adigu aad tahay magan-gelyo doon.

Si loo bilaabo shirkad gaar kuu ah waxaa khasab ah in adiga:

  • Laguu ansaxiyay canshuurta shirkadaha. Tani waxaa lagu magacaabaa F-skatt.
  • Haysato lambarka isku dubaridka

Canshuurta shirkadaha

Canshuurta shirkadaha waxaa loo soo gaabiyaa F-skatt. Shirkadaha oo dhan waa inay haystaan oggolaanshaha F-skatt lagana helo Hey'adda Canshuuraha. Waxaad bogga intarnatka ee Hey'adda Canshuraha ka codsan kartaa in laguu oggolaado F-skatt.

Lambarka isku dubaridka

Lambarka isku dubaridka waa nooc ah lambarka shakhsiga oo ku meel gaar ah. Adigu laf ahaantaada ma codsan kartid lambarka isku dubaridka. Haddii aad F-skatt ka codsatid Hey'adda Canshuuraha waxay Hey'adda Canshuuruhu kuu codsan kartaa lambarka isku dubaridka.

Magan-gelyo doonka shirkadlayda ahi ma codsan karaan sharci shaqo

Haddii aad bilowday shirkad gaar kuu ah wakhtigii aad ahayd magan-gelyo doonka ma codsan kartid sharci shaqo haddii aad heshay diidmada codsigaagi magan-gelyo. Haddii aad shaqaale ka soo ahayd gudaha Iswiidhan wakhtigii aad ahayd magan-gelyo doonka waxaad markaas codsan kartaa sharci shaqo xitaa haddii aad heshay diidmo dhinaca codsigaagi magan-gelyo doonka.

Talo-bixinta in la bilaabo shirkad gaar kuu ah

Way fiicnaan kartaa in caawimaad laga helo talo bixiye ka hor intaanad bilaabin shirkad.

Swecom, taas oo qayb ka ah Shirkadlayda Caalamiga ah ee Iswiidhan (IFS), waxay adigaaga aan ku dhalan Iswiidhan kaa caawinaysaa bilaabida shirkad. Waxay bixiyaan talo-bixin bilaash ah dhinaca telafoonka taas oo ah carabi, faarsi, kurdi, asiiri/siiriyaanska, ingiriisi iyo iswiidhish. Waxaad Swecom toos uga wici kartaa telafoon lambarka 08-6939942.